Klubbens integritetspolicy.
Genom att ansöka om medemskap, eller genom att betala medlemsavgiften och därmed fortsätta medlemskapet, anses Du ha godkänt att vi datalagrar uppgifter om Dig enligt denna integritetspolicy.

Integritetspolicy för Scandinavian Vincent Club
Upprättad 2018-06-09


- Omdömen och åsikter om medlem skall ej lagras i något register.
- Vid utskick av medlemsavgiftsavi och medlemskort skall medlemmen informeras om vilka uppgifter vi har om denne (ej uppgifter om betalningar och påminnelser).
- På inbetalningsavi skall medlemmen informeras om att han genom att betala avgiften och därmed förlänger sitt medlemskap anses ha lämna sitt medgivande till att personuppgifter datalagras.
- Nya medlemmar informeras om vad som lagras på data och att han genom att ansöka om medlemskap och/eller i ansökan lämnar dessa uppgifter anses lämna medgivande till registreringen.
- Medlem skall beredas möjlighet att enkelt begära att uppgift om adress, telefon och e-mail inte skall publiceras i medlemsmatrikeln. I annat fall publiceras dessa uppgifter tillsammans med namn, medlemsnummer och mc-typ i matrikeln.
- Medlemsmatrikeln, som är i pappersform och innehåller uppgifter från medlemsregistret, skickas endast ut till medlemmar.
- Medlemsregistret lämnas inte ut till utomstående utan är förbehållet styrelsens medlemmar.
- Adressuppgifter m.m. kan lämnas ut till det tryckeri som trycker klubbtidningen "Information". I detta fall skall underbiträdesavtal upprättas som garanterar att uppgifterna inte sprids vidare därifrån.
- Om medlem begär att få information om vad som finns registrerat om honom skall denna information lämnas ut till medlemmen.
- Medlem skall ha möjlighet att begära rättelse av felaktiga uppgifter.
- Bilder på enstaka personer (upp till 3) publiceras inte på hemsidan om någon av dessa motsätter sig detta.
- På hemsidans bilder visas inte registreringsnummer på medlemmars Vincent-mc. Ej heller namnges medlemmar med fullständiga namn så att de kan identifieras och kopplas till innehav av Vincent. Undantag kan göras för de som redan förekommit med sina Vincent i media i sådan omfattning att deras Vincent-innehav redan är allmänt känt.
- Datorer som lagrar medlemsregister, eller delar av detta, skall vara skyddade med brandvägg och antivirusskydd.
- Backup skall tas minst 2 gånger per månad, oftare om stora mängder uppdateringar skett. Varannan månad skall en större backup tas och backup-medium för denna skall förvaras i stöld-och brandsäkert skåp eller i annan lokal.
- Vid massutskick av e-mail utanför styrelsen skall dessa adresseras till avsändaren och med de verkliga mottagarna som hemlig kopia. Detta för att inte därigenom sprida e-mailadresser.