---
Det visade sig ju omöjligt att ha vår planerade Jubileumsträff på Hökensås 12 -14 juni 2020 med hänsyn till Corona. Förhoppningen var att det skulle fungera bättre i slutet på augusti, men ännu finns inget som tyder på att Corona-problemet är över då. Dessutom är många medlemmar tveksamma till att göra resan, så en riktig träff då skulle troligen bli med ett väldigt lågt deltagarantal. Vi kommer därför att skjuta upp Stora Jubileumsträffen till 2021, samma plats, samma upplägg och samma helg, 11 -– 13 juni. Sivert hade hittat några av Sörens papper som visade på att klubben nog inte blev ordentligt bildad innan 1971, så egentligen blir det kanske trots allt mer korrekt att fira jubileum nästa år .
Har Du redan betalat träffavgiften kan Du antingen låta den stå kvar till nästa år eller kontakta Henry / Jimmy för återbetalning.
Kallelse till ÅRSMÖTE First Camp Hökensås, 2020-08-22, kl 14:00
Årsmötet kan vi däremot inte skjuta upp till nästa år. Om vi inte har något årsmöte senast september finns det då inte längre någon legitim styrelse för klubben. Årsmötet blir lördagen 22 augusti kl. 14:00. I värsta fall får det bli i form av en telefonkonferens, men förhoppningsvis skall vi kunna träffas på Hökensås och kanske inleda med lunch kl. 13:00. De som inte kan delta kommer då att kunna delta på årsmötet via telefon. Kostnaden för var och en blir normal samtalsavgift. Om det blir möjligt med övernattning i samband med årsmötet kan vi döpa det till "Lilla Vincent-Träffen". Mer info om detta senare.
Anmäl Ditt deltagande till Mats, matsikimramala@gmail.com eller 070-5088600. Berätta då hur Du vill delta: per telefon, på plats över dagen eller med övernattning.
Till de som kommer att delta per telefon kommer vi i förväg att skicka ut årsmöteshandlingarna: dagordning, verksamhetsberättelse, räkenskaper, valberedningens förslag och eventuella motioner samt instruktioner hur man deltar.
Tyvärr kan vi än så länge inte lämna något definitivt besked om hur det blir, men vi skall hålla alla uppdaterade så snart vi vet. Kolla därför på medlemskorten som snart skickas ut att vi har aktuella kontaktuppgifter, gärna emailadress.
Dagordning:
Ordförande öppnar årsmötet
Justering av röstlängd / medlemslista
Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Föredragning och fastställande av resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Val av styrelseledamöter
- ordförande på ett år
- sekreterare på ett år
- kassör på ett år
- övriga styrelseledamöter på två år (i tur för omval: Neville H och Johan U)
Val av revisorer och revisorssuppleant för ett år.
Val av två ledamöter i valberedning för ett år.
Behandling av styrelsens förslag, inkomna motioner och eventuella förslag till stadgeändringar.
Fastställande av medlemsavgift, uppbördstermin samt budget för kommande verksamhetsår
Kommande års träffar, plats för årsmöte och eventuella andra aktiviteter
Övriga frågor
Mötets avslutande
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Upplägget för nästa års Jubileumsträff är redan klart. Det blir ungefär samma som vi skulle ha kört detta året. Samma helg, samma plats och samma program. Kolla redan nu
Vill Du göra en liten utflykt i området kan Du redan nu få tips om de utflykter vi tänkte använda vid träffen. Kanske något att besöka på vägen till / från årsmötet Kolla redan nu
HITTA DIT
Adressen är First Camp Hökensås, Håkängen 1, 522 91 Tidaholm. Telefon 0502-23053
Campingen hette tidigare Nordic Camping, men blev nyligen uppköpta och namnet byttes. Inte helt otänkbart att någon skylt med Nordic Camping finns kvar.

Enklast att hitta dit är om Du kör väg 195 som går mellan Jönköping och Hjo på Vätterns västra sida. I Brandstorp svänger Du västerut i korsningen vid Qstar bensinstation. Kör 8,6 km och tag sedan vänster. Campingen ligger på höger sida efter 600 meter. Det finns två campingar ganska nära varandra utmed vägen, så kör Du för långt kommer Du till fel camping och hittar inte så många Vincent där. Vi håller till på den norra av dessa.